Bodegas Navarro López

NAVARRO LOPEZ

Tại đô thị Valdepeñas, ở Ciudad Real, là những người sống trăm tuổi Bodegas Navarro López. Sinh ra như một doanh nghiệp gia đình, đó là vào cuối của 80 khi nó được mua bởi chủ tịch hiện tại, đưa ra một biến lớn trong chính sách của nhà máy rượu và cá cược chủ yếu vào chất lượng và độc quyền. Những người tiên phong của Dòng Tên Valdepeñas, Bodegas Navarro López duy trì cam kết hiện tại về chăm sóc và truyền thống môi trường.