Rượu vang Iberia

LOMO IBÉRICO

Tiếng lóng xác thực Iberia của Tây Ban Nha, từ những nhà sản xuất tốt nhất ở Tây Ban Nha. Một sản phẩm Iberia ở độ cao của giăm bông tốt nhất.