Rượu Somontano

Rượu Somontano

Việc chỉ định nguồn gốc somontano được tạo ra trong 1984 và từ đó nó đã phát triển theo hướng tích cực thông qua lĩnh vực hành động của hội đồng quản lý, sự xuất hiện của các nhãn hiệu rượu vang mới, lắp đặt nhà máy rượu vang mới và công việc chuyên nghiệp của người trồng rượu vang. Tất cả điều này đã củng cố sự củng cố và uy tín của khu vực trồng nho này.